Developed in conjunction with Ext-Joom.com

DJELATNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu  unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem Ministarstva.

 

Sveukupna djelatnost i nadležnost centra proizlaze iz više zakona: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o udomiteljstvu, Obiteljskog zakona, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, te drugih podzakonskih akata, pratećih konvencija, propisa, pravilnika, protokola i dr.

 

Novi ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (Narodne novine 157/13) je u primjeni od 01.01.2014.

 

Članak 127. st. 1.,2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi propisuje da centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 

(1) rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa

- provodi izvršenja rješenja,

- vodi propisane očevidnike,

- izdaje uvjerenja i druge potvrde,

- daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,

- sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

- izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika

- provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju

- provodi posredovanje u postupku razvoda braka

 

(2) Centar za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, sukladno posebnom propisu, bili u nadležnosti obiteljskog centra, a osobito:

– odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

– odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja

– vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja

– provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

 

(3) Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

CZSSDS @ 2014.