Developed in conjunction with Ext-Joom.com

NAJČEŠĆE KORIŠTENI ZAKONI I PROPISI  KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

 

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)

- Obiteljski zakon (NN 103/15)

- Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

- Zakon o udomiteljstvu  (NN 90/11, 78/12)

- Zakon o djelatnosti socijalnog rada (NN 124/11120/12)

-  Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989/SL SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90) i točka 34. Odluke... (o sukcesiji) »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93.

- Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.

- Zakon o strancima (NN 130/1174/13, 69/17)

- Zakon o azilu (NN 79/0788/10143/13)

- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 137/09, 14/10, 60/10)

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09

- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/08125/11, 78/15)

- Zakon o radu (NN 93/14)

- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13)

- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  (NN 76/14)

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14)

- Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03118/0641/08130/11106/12)

- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/0786/12)

- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)

- Zakon o osobnom imenu (NN 118/12, 70/17

- Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15)

- Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama  (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17)

- Zakon o dadiljama (NN 37/13)

- Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obaveze, upućivanja u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (NN 141/11, 21/12)

- Uredba o metodologiji vještačenja ( NN 67/17)

- Pravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti (NN 106/14)

- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja (NN 106/14)

- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (NN 106/14)

- Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenju (NN 106/14)

- Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi (NN 106/14)

- Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (NN 106/14)

- Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (NN 123/15)

- Pravilnik o obiteljskoj medijaciji (NN 123/15)

- Pravilnik o obveznom savjetovanju (NN 123/15)

- Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta (NN 123/15)

- Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (NN 123/15)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještaja korisnika te sadržaj obrasca izvješća udomitleja (NN 48/08)

- Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji (NN 48/08)

- Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva ( NN 48/08)

- Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/12, 22/14)

- Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj ( NN 82/02, 22/14)

- Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (NN 28/17)

- Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta ( NN 41/17)

CZSSDS @ 2014.