Open menu

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo  je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo  sa sjedištem u Dugom Selu, J. Zorića 3,  mjesno je nadležan za područje grada Dugo Selo, općine Brckovljani i općine Rugvica, na kojem je na dan 07.05.2022. imalo prijavljeno prebivalište ukupno 38.283 stanovnika.

            U Centru za socijalnu skrb Dugo Selo je zaposleno ukupno 17 zaposlenika. Zaposleno je 12 stručnih radnica, 2 računovodstvene radnice, 2 administrativne radnice i ravnateljica.

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, KLASA: 012-01/20-01/3, URBROJ:  2119-13-01-01-20-1 od 24.07.2020. stručni poslovi Centra  za socijalnu skrb Dugo Selo organiziraju se u okviru stručnih cjelina:

             1. NOVČANE NAKNADE

             2. DJECA, MLADI I OBITELJ

             3. ODRASLE OSOBE

 

  1. STRUČNA CJELINA NOVČANE NAKNADE

U okviru stručne cjeline Novčane naknade osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

            Pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje, provođenjem postupaka za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu,  jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja, naknadu u vezi s obrazovanjem, te pružanjem socijalnih usluga: prve socijalne usluge, savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, pomoći u kući, smještaja odraslih osoba, smještaja azilanata, njihove zaštite i zaštite članova njihovih obitelji, organiziranog stanovanja.

Osim navedenih postupaka, provode se postupci zbrinjavanja beskućnika te poslovi  nagodbe i otpisa duga, naknade štete, zabilježbe, povrat isplaćenih iznosa, povrat nepripadajuće naknade.

Stručni radnici u ovoj cjelini izrađuju potvrde iz evidencije o korisnicima sustava socijalne skrbi, uputnice za prehranu, uputnica za pomoć u naravi, uputnica za prenoćište, mjesečna izvješća centra.  Socijalni radnik obavlja poslove neposrednog skrbništva.

Provode se sve radnje vezane za udomiteljstvo za odrasle osobe. Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba i prate se i prilike u kojima oni žive. Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika.

            U okviru stručne cjeline Novčane naknade pripremaju se opći akti, izrađuju rješenja u svezi primjene Zakona o radu i akata Centra, provode postupci naknade štete i obavljaju kadrovski poslovi.

Socijalni radnik obavlja i poslove prijemnog ureda. 

 

  1. STRUČNA CJELINA DJECA, MLADI I OBITELJ

U stručnoj cjelini za djecu,  mlade i obitelj rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite (vezanima za brak i odnose u braku), provodi postupke obveznog savjetovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, zaštite prava i dobrobiti djeteta, smještaja djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili pomoćno tijelo u sudskim postupcima vezanim za brak, roditeljsku skrb, osobne odnose i uzdržavanje djece te daje stručne procjene, mišljenja, izvješća i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama, posebnog skrbništva u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interesa djece i mladeži te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih interesa djece te djece bez pratnje-stranih državljana. 

            U istoj stručnoj cjelini postupa se u slučaju nasilja u obitelji, kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te žurno izriče odgovarajuće mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promijeni njihovog ponašanja. Obavljaju se poslovi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, te prevenciju novog nasilja u obitelji.

U ovoj stručnoj cjelini provode se postupci i radnje u svezi mladih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela (maloljetnika i mlađih punoljetnika). Provode se odgojne mjere i posebne obveze. Postupa se i poduzimaju se mjere prema djeci i maloljetnicima s problemima u ponašanju, djeci i maloljetnicima s problemima ovisnosti, djeci i maloljetnicima zatečenim u skitnji .

Provode se mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima te prevencije problema u ponašanju djece i mladih

                  U ovoj stručnoj cjelini provodi se zaštita djece s teškoćama u razvoju.  Provode se postupci vještačenja djece radi utvrđivanja postojanja trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju te vrste i stupnja oštećenja. Rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s oštećenjem u tjelesnom i mentalnom razvoju: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, usluga smještaja za djecu s teškoćama u razboju, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja. U ovoj stručnoj cjelini provode se aktivnosti u svezi pružanja  socijalnih usluga: rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja ( integracija), boravak i smještaj djece.

            Provode se  postupci i aktivnosti vezani za  udomiteljstvo za djecu.

Socijalni radnik obavlja i poslove prijemnog ureda. Socijalni radnik i psiholog obavljaju poslove neposrednog skrbništva.

 

  1. STRUČNA CJELINA ODRASLE OSOBE 

U Odjelu za odrasle osobe poduzimaju se mjere radi zaštite osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, ovisnika,  odraslih osoba pod skrbništvom i osoba lišenih slobode.

      Provode se postupci vještačenja radi utvrđivanja trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju i mogućnosti ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi za osobe s tjelesnim, i/ili  mentalnim oštećenjem: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, roditelj njegovatelj, socijalne usluge.

                  Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu  njihovih osobnih i imovinskih interesa. Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i trgovanja ljudima.

Socijalni radnik obavlja i poslove prijemnog ureda. Socijalni radnik i psiholog obavljaju poslove neposrednog skrbništva.

Pored stručnih poslova u Centru se obavljaju administrativni, računovodstveno-financijski poslovi i pomoćno-tehnički poslovi.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO OD 25.6.2020.:

 

  1. Mara Mamuza, dipl.defektolog – predsjednica Upravnog vijeća
  2. Marica Belaić, prof.
  3. Mara Antunović, dipl. pravnica
  4. Vlatka Šajgo, dipl.novinar
  5. Marina Mijatović Horvat, mag.act.soc

 

 

RAVNATELJICA : Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti ureda za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Područnog ureda Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Područnog ureda,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Područnog ureda Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Područnog ureda Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com