Open menu

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Dugo Selo, Josipa Zorića 3

KLASA: 406-01/20-02/7

URBROJ: 2119-13-01-01-20-3

Dugo Selo,  07. prosinca 2020.

                                                                    

  

PREDMET:     Poziv za dostavu ponuda

 

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, Dugo Selo, Josipa Zorića 3 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA:012-01/20-01/1, URBROJ:2119-13-03-11-20-2 od 21.05.2020.) pokreće dana 07. prosinca 2020. postupak za nabavu – Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.       

 

1.NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo

OIB: 91370338596

MB: 02873125

IBAN: HR9723900011100546642

 

2. PREDMET NABAVE

Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine na objektu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, Josipa Zorića 3. Objekt se sastoji od samostojeće zgrade (prizemlje i prvi kat) s jednim ulazom na kojem se vrši kontrola ulaska i izlaska osoba.

Opis predmeta nabave:

- utvrđivanje identiteta osoba koje ulaze, odnosno izlaze iz štićenog objekta u radno vrijeme te vođenje propisane pisane evidencije;

- pregled osoba i predmeta prilikom ulaska/izlaska iz štićenog objekta, uz korištenje tehničkog sredstva (ručni detektor metali ili drugo odgovarajuće tehničko sredstvo);

- sprječavanje ulaska osobe koju zaposlenik korisnika iz bilo kojeg razloga ne želi primiti;

- udaljavanje osoba koje remete propisani red i mir iz objekta koji štiti;

- sprječavanje ulaska osobe koje remete propisani red i mir iz objekta koji štiti;

- sprječavanje pristupa neovlaštenim osobama štićenom objektu;

- zadržavanje osobe koja je u štićenom objektu zatečena u činjenju prekršaja protiv reda i mira i kaznenog djela do dolaska policije;

- sprječavanje i otkrivanje štetne pojave i protupravne radnje koje bi mogle ugroziti osobe i imovinu koja je predmet zaštite te poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja istih;

- obilazak objekta u radno vrijeme u pravilnim vremenskim razmacima radi utvrđivanja ispravnosti stanja u objektu i prostoru, sukladno uputama i procedurama za rad zaštitara;

- provedba ostalih zaštitarskih poslova sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti i uputama korisnika (NN broj: 68/03, 31/10 i 130/10).

 

3.TROŠKOVNIK

Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave prema stavkama troškovnika kako slijedi:

Opis stavke: pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Jedinica mjere: jedinična cijena po satu za jednog izvršitelja

Radno vrijeme: radnim danom u vremenu od 07.30 do 15.30 s jednim izvršiteljem

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)

73.000,00 kuna za razdoblje 1.1.2021.- 31.12.2021.

Naručitelj će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi.

 

 

5. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: temeljem Ugovora,
 • Rok izvršenja: od dana stupanja Ugovora na snagu,
 • Rok trajanja ugovora: 12 mjeseca,
 • Rok valjanosti ugovora: uvjeti propisani Ugovorom,
 • Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
 • Rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun i fakturiranje vršiti će se posljednjeg dana tekućeg mjeseca temeljem stvarno odrađenog broja sati sukladno jediničnoj cijeni sata uvećanoj za PDV.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispravno ispostavljenog  računa nalogom za prijenos na poslovni račun izvršitelja.

 • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
 • Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva); najniža cijena ponude bez PDV-a.

Usklađeno s važećim zakonima u području ugovaranja.

 

6. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda obvezno treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

Ostalo:

– Izvod iz sudskog ili trgovačkog registra

– Potvrda porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 

7. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • Rok za dostavu ponude bez obzira na način dostave: u roku 8 dana od dana objave poziva na web stranici Centra za socijalnu skrb : https://czssds.hr/ , odnosno do 16.12.2020.g. u 15:30 sati
 • Način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja
 • Mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda

Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva  u prostorijama Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. O postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja sastavlja se zapisnik, na temelju kojeg se donosi odluka. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv  način.

Otvaranje ponuda će se održati dana 17.12.2020. u 08:00 sati u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno. 

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda ustanova neće uzeti u razmatranje.

Ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda ne otvara se, obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se vraća pošiljatelju bez odgode.

 

8. OSTALO

Poziv za dostavu ponuda objaviti će se na web stranici Naručitelja dana 8.12.2020., te će biti poslan najmanje trima (3) gospodarskim subjektima po izboru Naručitelja, sukladno čl.13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA:012-01/20-01/1, URBROJ:2119-13-03-11-20-2 od 21.05.2020.)

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba): Ana Novosel, voditeljica računovodstva kontakt broj: 01/2753-802, fax: 01/2752-295, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

 

Prilog:

1.         Ponudbeni list

2.         Troškovnik

Dostaviti:

1.         Objava na internet stranici CZSS Dugo Selo: https://czssds.hr/

2.         Pismohrana

 

 

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Naručitelj: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO, ULICA JOSIPA ZORIĆA 3, 10370 DUGO SELO

Odgovorna osoba Naručitelja: Nada Petković, prof. psihologije, ravnateljica

(popunjava Naručitelj)

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________

Adresa (poslovno sjedište): ____________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________________

Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________________

Naziv poslovne banke:_________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) :   DA – NE

Adresa za dostavu pošte: ____________________________________________________________________

E-pošta: ____________________________________________________________________________

Kontakt osoba: ___________________________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________________________

Faks:_____________________________________________________________________________

PONUDA:

Broj ponude: ___________________________________________________________________________

Datum ponude: ___________________________________________________________________________

Cijena ponude bez PDV-a: ____________________________________________________________________

Iznos PDV-a: ________________________________________________________________________________

Cijena ponude s PDV-om:   _______________________

 _____________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

 

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

- Troškovnik

a)Jedinična cijena sata rada zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine  za potrebe Centra za socijalnu skrb Dugo Selo , a sukladno ponudi u prilogu za 2021. godinu iznosi =_______________kn. (Navedena cijena NE SADRŽAVA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST. )

b)Porez na dodanu vrijednost iznosi: =_______________ kn.

c)Jedinična cijena sata rada usluge tjelesne zaštite osoba i imovine iznosi s uračunatim PDV -om UKUPNO iznosi :=_________________kn

- Raspored rada

Zaštitar bi poslove zaštite objekta , osoba i imovine obavljao u Dugom Selu, Ulica Josipa Zorića 3, sa slijedećim radnim vremenom: od 07,30 do 15,30 sati svaki dan osim subote, nedjelje, praznika i blagdana.

U _________________ dana __________________

 

__________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja,

potpis i ovjera)

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com