Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

DUGO SELO

Dugo Selo, J. Zorića 3

KLASA: 112-06/21-01/3

URBROJ: 2119-13-01-01-21-2

Dugo Selo, 10. svibnja 2021.

 

 

Na temelju članka 55. Zakona o radu ( „Narodne novine“, broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“,  broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,  98/19, 64/20 i 138/20 ), članka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2119-13-04-05-16-2 od 11. ožujka 2015., Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:  112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021. i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanje ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za zapošljavanje socijalnog radnika- pripravnika(m/ž), 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

 

Uvjeti:

  • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
  • da ne postoji zapreka iz čl.213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17,  98/19, 64/20 i 138/20)
  • nezaposlena osoba koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

- životopis s kontakt telefonom i e-mail adresom

-  presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

- dokaz o odgovarajućem stupnju zvanja i obrazovanju (preslika diplome)

- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji   

  Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od dana objave javnog natječaja)

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba ( ne  

  starije od dana objave javnog natječaja)

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva

           

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ , broj 121/17, 98/19) dužan je uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze  sukladno članku 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17, 98/19), a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje

 

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijaviti se mogu osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i tražene priloge.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem e-mail adrese koju dostavi u prijavi.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama s naznakom: „ Javni poziv za socijalnog radnika/pripravnika“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, J. Zorića 3, 10 370 Dugo Selo.

O postupku te sukladno čl. 10.st.1.t.10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“, broj 61/18) rezultatu izbora, kandidati će biti obaviješteni putem web- stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr).

Podnošenjem prijave kandidat daje suglasnost Centru za socijalnu skrb Dugo Selo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe postupka u skladu sa zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com