Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

DUGO SELO

Dugo Selo, J. Zorića 3

KLASA: 100-01/21-01/4

URBROJ: 2119-13-01-01-21-5

Dugo Selo, 14. lipnja 2021.

           

            Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18), članka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2119-13-04-05-14-2 od 05.12.2014., članka 14. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, KLASA: 012-01/20-01/3, URBROJ: 2119-13-01-01-20-1 od 24.07.2020. te Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje socijalnog radnika, KLASA:100-01/21-02/570, URBROJ:524-08-01-01/4-21-1 od 27.05.2021., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo objavljuje 

  

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

Diplomirani socijalni radnik - na neodređeno puno radno vrijeme

1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,  16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • da ne postoji zapreka iz čl.213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
 • probni rad 3 mjeseca

 

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove (preslika potvrde poslodavca, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu)

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članku 102. stavak 1.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja obavijest putem e-mail adrese koju navede u prijavi na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune o mjestu i vremenu selekcijskog postupka bit će obaviješteni putem  web-stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr).

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ s naznakom: „Za javni natječaj“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, J. Zorića 3,        10 370 Dugo Selo.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web- stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr), sukladno čl. 10.st.1.t.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) i čl. 16. st.4.Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Dugo Selo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com