Open menu
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB                                                        
D U G O   S E L O
Dugo Selo, Josipa Zorića 3
Dugo Selo, 16. listopada 2020.
 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

DUGO SELO

 

 

Razdjel/glava: 18660
Ustanova:       Centar za socijalnu skrb Dugo Selo
Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

 

           

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo javna je ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih. Svoju djelatnost obavlja na području tri jedinice lokalne uprave: Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani i Općina Rugvica.

U Centru je na dan 31. kolovoza 2020. bilo zaposleno 14 radnika.

U razdoblju od 2021. do 2023.  Centar za socijalnu skrb Dugo Selo obavljati će sve poslove na temelju javnih ovlasti i druge stručne poslove sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o udomiteljstvu, Obiteljskom zakonu, Zakonu o sudovima za mladež, Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, podzakonskim aktima  te Statutu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo financira se sredstvima Državnog proračun za troškove zaposlenih i socijalne naknade i pomoći te sredstvima Zagrebačke županije za pokriće materijalnih i financijskih rashoda poslovanja u sklopu decentraliziranih funkcija.

 

Obrazloženje programa

            Centar za socijalnu skrb Dugo Selo ostvaruje sredstva potrebna za osiguranje minimalnih financijskih standarda kroz  program 1001-Minimalni standard u socijalnoj skrbi odnosno aktivnost A100002 Rashodi poslovanja centara za socijalnu skrb.

            Aktivnosti koje obuhvaća program odnose se na izvršavanje financijskih i materijalnih rashoda  koji su financirani temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

            Cilj je programa podmirenje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb. Korisnici programa su zaposlenici Centra koji obavljaju redovitu djelatnost propisanu Zakonom te ostvaruju planove  definirane  Planom i programom rada Centra.

            Sredstvima ostvarenim kroz ovaj program podmiruju se i prate materijalni troškovi potrebni za normalno i redovno funkcioniranje ustanove, održavanje  i poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i korisnika.

 

 

Zakonska podloga za provođenje programa

Zakon o socijalnoj skrbi, Program i plan rada rada Centra, Odluke o minimalnim financijskim standardima centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva, Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023.

 

 Ishodište i pokazatelji izračuna potrebnih sredstava

Financijski plan Centra za socijalnu skrb Dugo Selo za razdoblje 2021. - 2023.  godine obuhvaća materijalne i financijske rashode koji će osigurati i unaprijediti obavljanje svih poslova na temelju javnih ovlasti i drugih stručnih poslova. Obuhvaća naknadu troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode.

 

            Prema uputi za izradu proračuna 2021. - 2023. Upravnog odjela za financije Zagrebačke županije planiranje sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standara izvršiti će se sukladno zadanim limitima, odnosno do do visine dodijeljenog iznosa sredstava za 2021. godinu na način da je struktura rashoda prilagođena potrebama Centra.

Materijalni i financijski rashodi

Prijedlog materijalnih i financijskih rashoda za razdoblje 2021.-2023.  napravljen je prema dodijeljenim sredstvima za 2021., i Uputi za izradu proračuna Zagrebačke Županije za razdoblje 2021.-2023. 

Prijedlog materijalnih i financijskih rashoda za razdoblje 2021.-2023.

POZICIJA

NAZIV POZICIJE

PRIJEDLOG PLANA 2020.

PRIJEDLOG PLANA 2021.

PRIJEDLOG PLANA 2022.

3

Rashodi poslovanja

406.608

406.608

413.480

32

Materijalni rashodi

406.408

406.408

406.408

321

Naknade troškova zaposlenima

36.500

   

322

Rashodi za materijal i energiju

80.800

   

323

Rashodi za usluge

269.860

   

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.248

   

34

Financijski rashodi

200

200

200

343

Financijski rashodi

200

   
 

UKUPNO

     

 

Nastavno na smjernice Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Dugo Selo za 2020. godinu nastaviti će se provedba usklađivanja Standarda kvalitete u socijalnoj skrbi sa Pravilnikom o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN143/14). Standardi kvalitete socijalnih usluga obuhvaćaju sedamnaest standarda kvalitete s pripadajućim pokazateljima koji se primjenjuju na sve socijalne usluge. Standardi su podijeljeni u četiri šira područja kojima se naglašavaju ključni aspekti socijalnih usluga: usmjerenost prema korisniku, zaštita prava, rukovođenje i upravljanje te okoliš.

Planira se provođenje aktivnosti  informiranja korisnika i sugrađana putem web stranice i nadogradnja web stranice, izrada letaka i brošura, edukacije udomitelja i vanjskih voditelja nadzora, suradnja sa resornim Ministarstvom, Ministarstvom unutarnjih poslova,  Gradom Dugim Selom i općinama Rugvica i Brckovljani, Zagrebačkom županijom, obrazovnim i zdravstvenim institucijama te akademskom zajednicom.

Edukacija, stručno usavršavanja i supervizija stručnih radnika uz  nadogradnju i održavanje informatičke infrastrukture preduvjet su za ostvarivanje planiranih aktivnosti.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. (NN128/2019) određeni su kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2020. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u Centru.

Predviđeni iznos umanjen je za potrebe financiranja Podružnice Obiteljskog centra za Zagrebačku županiju tako da je za 2020. Centru za socijalnu skrb Dugo Selo pripalo =404.072,00 kn.

U odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2021. i 2022.  došlo je  do neznatnog odstupanja u planiranju sredstva koja su prethodne godine projicirana i usvojena za 2021. i 2022. (=404.072,00 kn). Do povećanja je došlo iz razloga dodijeljenih povećanih sredstava koja su raspoređena po pozicijama sukladno potrebama i prioritetima.

 

 

Izvještaj o postignutim ciljevima

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo uspješno i na vrijeme podmiruje svoje obveze koje se većinom odnose na podmirenje režijskih troškova. Sredstva se planiraju i troše namjenski i racionalno, a najveći dio odnosi se na podmirenje poštanskih i zaštitarskih usluga. Sukladno mogućnostima,  izvršena su ulaganja u održavanje i opremanje prostora i opreme kako bi se poboljšali uvjeti rada a prostor učinio ugodnijim i pristupačnijim za korisnike.

U narednom razdoblju  i nadalje će se nastaviti s ulaganjima u stručna usavršavanja na edukacijama i seminarima te u održavanje i uređenje radnog prostora.

           

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologijje

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti ureda za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Područnog ureda Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Područnog ureda,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Područnog ureda Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Područnog ureda Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com