Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB                                                        

D U G O   S E L O

Dugo Selo, Josipa Zorića 3

Dugo Selo, 07. listopada 2020.

 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2021.-2023. GODINU

 

 

Razdjel:          102

Glava:             08

RKP:               6339

Izvor

financiranja:   11

Ustanova:       Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

            Uvod

            Centar za socijalnu skrb Dugo Selo izradio je prijedlog financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. sukladno Zakonu o proračunu te dostavljenim uputama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od dana 07. listopada 2020.

           

            Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih sa sjedištem u Dugom Selu, Josipa Zorića 3. Svoju djelatnost obavlja na području tri jedinice lokalne uprave: Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani i Općina Rugvica s ukupno 37.446  stanovnika.

Sveukupna djelatnost i nadležnost Centra proizlazi iz više zakona: Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakona o udomiteljstvu, Zakona o privremenom uzdržavanju te drugih podzakonskih akata, pratećih konvencija, propisa, pravilnika, protokola i dr.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu  unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Sukladno Smjernicama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske rashodi za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. planirani su temeljem analize mjesečnog izvršenja u 2020. godini i broja zaposlenih koji u ovom Centru iznosi 14.

Ukupni planirani izdaci za 2021. iznose =18.918.805 kn i veći su u odnosu na projekcije  za 2021. i 2022. iz prethodne godine, a visina pojedine skupine rashoda određena je prema potrebama,  prioritetima i kretanjima broja korisnika.

Osnovni razlozi za povećanje rashoda su povećanje broja  korisnika u sustavu socijalne skrbi i povećanje iznosa naknada koje ostvaruju korisnici.

 

 

Obrazloženje programa

Prihodi i rashodi razdjela 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi planiraju se unutar slijedećih programa:

  • Program P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine.

Kroz Aktivnost A734161 osigurana su sredstva iz Državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene,

  • Program P4001 Socijalne pomoći i naknade.

Kroz Aktivnosti A734169, A734177, A734185,A734186, A734187, A789009, A791001, A792001, A792002, A797009, A799007 osigurana su sredstva za isplate socijalnih naknada i pomoći korisnicima prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Obrazloženje rashoda i izdataka po programima i aktivnostima

Prijedlog financijskog plana Centra za socijalnu skrb Dugo Selo napravljen je po proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja za skupine rashoda 31,32,34,37 sukladno Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023. Ministarstva financija te Uputama za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021. - 2023. Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Prijedlog financijskog plana napravljen je temeljem prosječnog broja zaposlenih u 2020. i analize mjesečnog izvršenja u 2020. Tako planirana sredstva neće biti dostatna ukoliko dođe do najavljenog povećanja osnovice za izračun plaća,  broja korisnika, proširenja prava  ili do povećanja iznosa  pojedine naknade.

Prijedlog plana rashoda i izdataka – tekući rashodi i rashodi za zaposlene sadržava slijedeće skupine rashoda:

1.Rashodi za zaposlene (31)

2.Materijalni rashodi (32)

3.Financijski rashodi (34)

4.Naknade građanima i kućanstvima (37)

10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

 

P 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

A 734161 Centri za socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Temeljni kolektivni ugovor u djelatnosti socijalne skrbi, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.

Izvor financiranja 11

Program

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020.

4002

                1.901.146 

1.997.745

2.096.388

2.092.350

2.090.475

1,05

 

Prijedlog plana rashoda za zaposlene napravljen je temeljem 14 zaposlenih radnika na dan 30.09.2020. i ne uključuje nova zapošljavanja. Sredstva unutar aktivnosti A 734161 planiraju se za 2021. na podskupini 31 -Rashodi za zaposlene za plaće za zaposlene u iznosu od 1.983.876 kn te na podskupini 32-Materijalni rashodi za naknade za prijevoz s posla i na posao u iznosu od 112.512 kn.

Projekcije za 2022. i 2023. također ne uključuju nova zapošljavanja.

Procjena rashoda temeljena je na broju zaposlenih na dan 30.09.2020. i zanemarivo je veća u odnosu na projekcije prethodne godine za 2021. i 2022. 

Procjena potreba za 2021. izrađena je temeljem plaće za rujan 2020.

3111 Plaća-redovan rad 8.619,86  kn (prosječna plaća) x 14 x 12 mj.= 1.448.136 kn

3114 Plaća uvjeti rada 1.694,5 7 kn (prosječna plaća -uvjeti rada) x 14  x 12mj.= 284.688 kn

3114 Plaća-uvjeti rada pripravnik 692 kn x 10 mjeseci = 6.920 kn

3132 Doprinosi na plaću 1.716,78 kn (prosječni doprinosi na plaću) x 9 x 12mj. = 185.412 kn

3132 Doprinos na plaću -pripravnik 115 kn * 10 mjeseci = 1.150,00 kn

(na bazi 9 zaposlenika obzirom da je 5 zaposlenika oslobođeno plaćanja doprinosa kao mlada osoba prema Zakonu o doprinosima)

3212 Prijevozni troškovi 9.376 x 12 mj. = 112.512 kn

Za 2021. su planirane isplate temeljem Kolektivnog ugovora u iznosu od 57.570 kn , za 2022. u iznosu  61.602 kn a za 2023. u iznosu od 59.727 kn.

Projekcije za 2022. i 2023 ne uključuju zapošljavanje pripravnika, tako da rashodi za posebne uvjete rada za pripravnike i doprinosi na plaću za pripravnika nisu planirani.

Prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo predviđeno je da u ovom Centru bude  zaposleno ukupno 19,5 zaposlenika što znači da nedostaju 5,5 zaposlenika.

 

Izvor finaniranja 43

Prihodi od opskrbnina i participacija na izvoru financiranja 43 obuhvaćaju mirovine korisnika koji  smješteni u ustanove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji i participacije za smještaj korisnika koje su obvezni plaćati obveznici uzdržavanja.

Prikupljena sredstva Centar uplaćuje u Državni proračun i prema uputama nadležnog Ministarstva nije planirana rashodovna strana.

Procjena prihoda po posebnim propisima – prihodi od opskrbnina i participacija u planiranom razdoblju iznosi =598.980 kuna.

 

P 4001 Socijalne pomoći i naknade

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljskoj obitelji, Obiteljski zakon, Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

Ciljevi koji se žele postići kroz provedbu specifičnih aktivnosti:

  • Povećanje broja mjera stručne pomoći i podrške roditeljima. Polazna vrijednost je broj izrečenih mjera koji iznosi 22. Za svaku godinu planira se povećati broj izrečenih mjera za 2 mjere, odnosno za 2021. planiraju se 24 izrečene mjere, za 2022. 26 izrečene mjere a za 2023. 28 izrečenih mjera.
  • Povećanje broja udomiteljskih obitelji obzirom na povećane potrebe za smještajem korisnika. Polazna vrijednost je broj udomitelja koji je iznosi 32. Za 2021. planira se 33 udomitelja, za 2022. planira se 34 udomitelja a za 2023. planira se 35 udomitelja.

 

A 734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A734169

     3.107.238         

2.585.060

4.093.680

4.093.680

4.093.680

1,58

           

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe i isplaćuje se u punom i smanjenom iznosu.

Procijenjeni iznos rashoda za 2021. temelji se na povećanju broja korisnika (2019.=426 korisnika, 2020.=490 korisnika) zbog povećanja udjela starijeg i bolesnog stanovništva i procjeni realizacije u 2020. godini.. Iz tog se razloga planirana sredstva znatno se razlikuju od projekcija iz prošle godine za 2021. i 2022.  Također, tijekom 2020. određeni broj korisnika ostvario je pravo za koje je zahtjev podnesen u prethodnim godinama a naknada je priznata i isplaćena po izvršenom vještačenju.

Izračun za 2021. broj korisnika  537 x 635 kn (prosječan iznos ispl.nakn) x 12 mj = 4.093.680 kn

 

            A 734177 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A734177

           906.750     

747.175

843.217

843.217

843.217

1,12

            Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe te za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade.

Temelj za izračun je prosječni mjesečni trošak za jednokratne naknade temeljem procjene realizacije za 2020.:   70.000 kn prosječni mjesečni iznos x 12 mjeseci = 840.000 kn

Pogrebni trošak korisnika  1 x 3.217 = 3.217 kn

 

            A 734185 OSOBNA INVALIDNINA

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2021.

Plan 2022.

index 2021./2020

A734185

           3.646.397

3.075.684

4.328.694

4.328.694

4.328.694

1,41

 

            Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. Predviđeni rashodi veći su u odnosu na prethodne projekcije za 2021. i 2022. iz razloga povećanja broja novih korisnika i korisnika kojima je pravo priznato po zahtjevima podnesim u prethodnim godinama.

Temelj za izračun potrebnih sredstva je broj korisnika (2020.=228 korisnika, 2019.=191 korisnik) pa su i planirana sredstva veća u odnosu na prethodne projekcije a temelje se na procjeni broja korisnika i procjene mjesečnog izvršenja u 2019.

Izračun 2021.: 242  korisnika  x 1.487,52 kn prosječne naknade x 12 mjeseci = 4.328.694 kn

 

            A 734186 SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020.

A734186

           1.761.035

1.742.400

1.678.560

1.678.560

1.678.560

0,96

 

            Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Naknada za smještaj u udomiteljskoj obitelji planirana je u nešto manjem iznosu  nego u prethodnim projekcijama za 2020. i 2021. godinu obzirom da se , iako postoje potrebe, susrećemo s teškoćama pri realizaciji smještaja.

 

            A 734187 OSTALE SOC. NAKNADE I POMOĆI

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A734187

          476.238

486.108,00

538.474

538.474

538.474

1,11

 

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za isplatu usluga vještačenja, provođenje pojačane brige i nadzora, mjere stručne pomoći i potpore i intenzivne stručne pomoći, jednokratni dodatak za slučaj smrti korisnika i naknada za stambeno zbrinjavanje, Rashodi za provođenje mjere pojačane brige i nadzora  planirani su u većem iznosu u odnosu na prethodno planirano za 2021.  i 2022.  zbog povećanog broja izrečenih  mjera stručne pomoći i potpore i značajno povećanih zahtjeva za vještačenja vezanih za sudske postupke lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti te obiteljskih postupaka.

Bankarske usluge odnose se na trošak platnog prometa prilikom isplata naknada iz sustava socijalne skrbi  i planirane su na razini prethodnih projekcija.

 

A 789009 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

 

Izvršenje  2016.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A789009

  141.466       

143.496

110.600

110.600

110.600

0,77

 

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se osobi s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Rashodi planirani na ovoj poziciji predviđeni su u smanjenom iznosu od  planiranih u prethodnim projekcijama za 2021. i 2022.   i temelje se na broju korisnika (2020. =26 korisnik, 2019.=32 korisnik)  te na utrošenim sredstvima u 2020.

Izračun 2021.: 26 korisnika x 350 kn naknade iznosi 110.600 kn

 

A 791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

 

Izvršenje  2019.

Plan 2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

index 2021./2020

A791001

    375.410,37        

449.544

404.520,00

404.520,00

404.520,00

0,90

 

Udomiteljska nakanda je naknada koja se isplaćuje udomitelju koji ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva. Rashodi planirani na ovoj poziciji predviđeni su u smanjenom od prethodno  planiranih za 2021. i 2022 obzirom da je došlo do smanjenja broja korisnika (2019.=37 korisnika, 2020.=32 korisnika). Za  2021. u planu je nastavak poduzimanja aktivnosti za povećanje broja udomitelja obzirom na  povećanu potrebu za smještaj. Izračun se temelji na broju udomitelja i iznosu prosječne naknade tj, 32 udomitelja x 1.053,44 kn prosječne naknade iznosi 404.520 kn.

 

            A 792001 PRAVO NA STATUS NJEGOVATELJA I RODITELJA NJEGOVATELJA

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A792001

    1.807.857    

1.806.492

2.769.824

2.769.824

2.769.824

1,53

 

            Pravo na status njegovatelja ili roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom. Rashodi planirani na ovoj poziciji znatno su povećani u odnosu na prethodno  planirano za 2021. i 2022    budući da se broj korisnika sa statusom njegovatelja i roditelja njegovatelja povećao (2019.=41 korisnik, 2020.= 44 korisnika). Uz redovno povećanje osnovice za obračun doprinosa, od 01.06.2020. znatno je povećan iznos naknade (od 2.500,00 kn na 4.000,00kn).

Izračun za 2021.:  broj korisnika 44 x 5.495,68 (prosječan iznos naknade) * 12 mjeseci =2.769,824 kn

Procjena rashoda temelji se na broju korisnika iz 2020. no procijenjena sredstva neće biti dostatna u slučaju značajnijeg povećana broja korisnika zbog proširenja mogućnosti ostvarivanja prava (status njegovatelja).

 

A 799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A799007

    2.160.057

    2.172.396 

1.920.000

1.920.000

1.920.000

0,88

 

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba

Procjena rashoda temelji se na broju korisnika kojih je na dan 01.09.2020. =159, analize izvršenja za 2020. i podnesenih zahtjeva za priznavanja prava. Rashodi planirani na ovoj poziciji predviđeni su u manjem iznosu u odnosu na prethodno planirano  za 2021. i 2022. Broj korisnika je u kontinuiranom padu  (2018.=185, 2019.=176, 2020=159). a uočljiva je i promjena u strukturi korisnika. Dok se broj samaca ne mijenja, smanjenje korisnika iskazuje se na poziciji kućanstva.

 

A 792002 PROVEDBA OBIT. ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A792002

      101.692

104.400

119.976

119.976

119.976

1,15

 

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja. Rashodi planirani na ovoj poziciji predviđeni su u razini prethodnih projekcija za 2021. i 2022. budući da je broj korisnika kontinuiran i kreće se između 14 i 16.

 

            A797009 NAKNADA U VEZI S OBRAZOVANJEM

 

Izvršenje  2019.

Plan 2020.

Plan 2021.

Plan 2022.

Plan 2023.

index 2021./2020

A797009

       16.104

26.400

14.872

14.872

14.872

237,00

 

            Rashodi planirani na ovoj poziciji predviđeni su manjem iznosu u odnosu na prethodne projekcije  za 2020. i 2021. obzirom da je došlo do smanjenja broja korisnika.

Za razdoblje 2021-2023 predviđaju se dva korisnika naknade za prijevoz.

2 korisnika  x 743,60 kn naknade x 10 mjeseci iznosi 14.872 kn.  

 

A798010. CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Izvor financiranja 52

Prihodi na izvoru financiranja 52 na poziciji donos odnose se na prijenos neutrošenih sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanja za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo) temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore potpisanog dana 30.09.2020. za jednog pripravnika.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti ureda za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Područnog ureda Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Područnog ureda,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Područnog ureda Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Područnog ureda Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com