Open menu
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
DUGO SELO
Dugo Selo, J. Zorića 3
KLASA: 030-01/20-01/7
URBROJ: 2119-13-01-01-20-1
Dugo Selo, 21. svibnja 2020.

 

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.

 

Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo se odnosi na razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Temelji se na  Planu i programu rada Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, KLASA: 030-01/19-01/2,  URBROJ: 2119-13-01-01-19-1 od  26. ožujka 2019.

Izrazi koji se koriste u ovom izvješću, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

 

UVOD

 

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo (u daljem tekstu Centar)  je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I 550-01/12-01/27, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. za područje Grada Dugo Selo i općina Brckovljani i Rugvica s pripadajućim naseljima, na kojem, prema podacima Policijske postaje Dugo Selo  na dan 31.12.2019., prebivalište ima ukupno 37.480 stanovnika.

 

II. DJELATNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu  unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo je tijekom 2019. na temelju javnih ovlasti  obavljao poslove sukladno članku 127. st. 1., 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130 /17, 98/19), te sukladno odredbama Obiteljskog zakona (Narodne novine broj 103/15, 98/19), Zakona o udomiteljstvu (Narodne novine broj 115/18), Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine broj 84/11, 143/12,148/13, 56/15, 126/19), Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine broj 70/17, 126/19), Zakona  o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( Narodne novine broj 76/14), te drugih podzakonskih akata, pratećih konvencija, propisa, pravilnika, protokola i dr.

Dugo Selo bilježi pozitivan prirodni prirast koji ga godinama svrstavaju među pet gradova Republike Hrvatske po vitalnom indeksu (broj živorođenih na 100 umrlih).

Na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Dugo Selo su četiri osnovne škole, jedna srednja škola, jedan gradski i tri privatna vrtića.

 

III. USTROJ I ORGANIZACIJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

Statistička slika odnosa broja stanovnika samo u Dugom Selu, bez općina Rugvica i Brckovljani koji su također na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, a  prema podacima Državnog zavodu za statistiku dostupnim  na internetskim stranicama za 1991., 2001. i 2011. i strukture broja stručnih radnika u Centru za socijalnu skrb Dugo Selo izgleda ovako:

GODINA

BROJ STANOVNIKA

GRAD DUGO SELO

BROJ STRUČNIH RADNIKA

1991.

  9.969

                      6

2001.

14.300

                      6

2011.

17.466

                      7

Prikaz odnosa broja stanovnika prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2011. i prema podacima PP Dugo Selo o broju stanovnika s prijavljenim prebivalištem na dan 31.12.2017.  na području cijele nadležnosti Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, dakle grada Dugo Selo i općina Brckovljani i Rugvica i broja zaposlenih izgleda ovako:

GODINA

UKUPAN BROJ STANOVNIKA

Grad Dugo Selo, Općina Rugvica, Općina Brckovljani

BROJ STRUČNIH RADNIKA

2011.

32.234

                      7

2017.

37.298

                      8

2018.

37.387

                      9

2019.

37.480

                      9

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, KLASA: 012-01/14-01/2, URBROJ: 2119-13-04-05-15-8 od 17.11.2015., unutarnje ustrojstvo Centra organizirano je na način da se poslovi obavljaju po sljedećim stručnim cjelinama:

1.PRIJEMNI URED

2.NOVČANE NAKNADE I UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE

3.DJECA, MLADI I OBITELJ I UDOMITELJSTVO ZA DJECU

4.ODRASLE OSOBE

Prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Dugo Selo za koju je procjena potrebnih stručnih radnika napravljena prema procjeni Ministarstva, nedostaju nam stručni radnici svih zvanja:  1 psiholog, 0,5 pravnika, 0,5  socijalnog pedagoga, 0,5 rehabilitatora, 0,5 vozača, 0,5 spremačice što je  ukupno 3,5 zaposlenika.

Procjena o broju potrebnih stručnih radnika u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, koja je izrađena 2015., više ne odgovara stvarnim potrebama za stručnim radnicima obzirom na zakonske promjene proteklih godina naročito vezano za Obiteljski zakon  koji je uvjetovao da u postupcima obveznog savjetovanja mora biti pravnik, da su uvedene mnoge promjene u svezi mjera obiteljsko pravne zaštite (obvezni IPP-ovi, skale procjena, institut posebnog skrbništva, kratki rokovi za žurna postupanja u zaštiti dobrobit djece i dr.), zatim obvezna preispitivanja prava i usluga vezana za zakonske promjene, povećanje broja pruženih usluga i pojedinih prava, posebno doplataka za pomoć i njegu, osobnih invalidnina i različiti psihosocijalnih usluga i usluga rane intervencije, sve veći broj složenih skrbništva i dr. 

Prijemni ured u našem Centru je organiziran na način da svaka od 6 socijalnih radnica jedan dan u tjednu obavlja poslove prijemnog ureda.

Psihologinja, uz sve druge poslove, odrađuje poslove vezano za zaštitu djece i mladih s poremećajima u ponašanju.

Neposredno skrbništvo je ono koje obavlja netko od zaposlenika centra, a to se događa ako centar za socijalnu skrb procijeni da su okolnosti slučaja takve da je za dobrobit štićenika najbolje rješenje ili ako se ne može naći osoba koja bi pristala biti imenovana skrbnikom. Odrasle osobe koje zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nisu u stanju brinuti o vlastitim pravima, potrebama ili interesima, ili ugrožavaju prava i interese drugih osoba, mogu se djelomično lišiti poslovne sposobnosti. Zaštita osoba lišenih poslovne

sposobnosti ostvaruje se kroz obiteljskopravni institut skrbništva. U sadržaj ovlasti

i dužnosti skrbnika, zavisno o sudskoj odluci o lišenju poslovne sposobnosti, u pravilu pripada i briga o imovini i zaštita osobnosti odraslog štićenika. Ukupan broj osoba pod skrbništvom na dan 31.12.2019. je 152, a broj neposrednih skrbništva je 23. Neka su vrlo zahtjevna u smislu potrebnih radnji koje je potrebno odraditi i vremena koje je za to potrebno. Radi se o korisnicima koji često imaju ovrhe, dugovanja, račune u više banaka i dr. Obzirom na količinu posla, često svoju skrbničku dužnost, npr. kada treba otići u banku, stručne radnice obavljaju poslije posla ili subotom.  

Dugo Selo je jedan od centara u Republici Hrvatskoj koji od kada je počela migrantska kriza  ima postupanja prema djeci koja su zatečena bez pratnje na teritoriju Republike Hrvatske ili su zatečeni  kao ilegalni migranti. Tijekom 2019., Centar za socijalnu skrb Dugo Selo je imao  postupanja u odnosu na 5 (pet) stranih državljana koji se vode kao djeca bez pratnje. Ovo je značajno manje u odnosu na prošlu godinu kada ih je bilo 13 (trinaest). Jedan od mogućih razloga je promjena rute kretanja iz Bosne i Hercegovine, od kuda najčešće dolaze, prema zemljama zapadne Europe. Najčešće su im željena odredišta SR Njemačka i Italija.

Obzirom da nemamo vozača,  stručne radnice obavljaju i taj zadatak.

Rješavanje predmeta u zakonskim rokovima pretpostavka je za pravovremenu i djelotvorniju zaštitu prava korisnika, a što nije uvijek moguće radi nedovoljnog broja stručnih radnika.   

Pripravnost u trajanju od 24 sata je organizirana tijekom cijele godine.

Dana 12.12.2019., a nakon što je s istim na 20. sjednici upoznato i Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, u Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poslan je prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo s pripadajućom dokumentacijom, kako je bilo planirano u Planu i programu za 2019.

U  2019. dvije stručne radnice, pravnica i socijalna radnica,  odlučile su  prihvatiti nove profesionalne  izazove te su raskinule radni odnos u Centru.

Kadrovski i opći poslovi su se obavljali kontinuirano tijekom godine za sve zaposlenike. To su:

- svi potrebni poslovi vezani uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa (traženje suglasnosti ili  

  mišljenja resornog Ministarstva, provođenje procedure novog zapošljavanja)

- izrađivanje odluka ravnateljice

- priprema  i izrada  nacrta općih akata

- vođenje zapisnika sa Stručnog vijeća i Upravnog vijeća

- poslove vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

IV. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Za svaku kalendarsku godinu izrađuje se godišnje statističko izvješće o broju obavljenih stručnih poslova u Centru, temeljem različitih zakona i javnih ovlasti Centra. U nastavku su prikazani općeniti brojčani statistički podaci u 2019. za  najčešća prava i usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi:

Najčešća prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i brojčani pokazatelji za 2019. i u zagradi za 2018., su sljedeći :

 • zajamčena minimalna naknada: 181 (187)
 • jednokratne naknada 1066 (1061)
 • osobna invalidnina 222 (176)
 • doplatak za pomoć i njegu: 481 i to 345 u punom iznosu, 136 u smanjenom iznosu ( u 2018. ukupno 394 i to 225 u punom iznosu i 118 u smanjenom iznosu)
 • status roditelja njegovatelja 34 (37), status njegovatelja: 3 (4)
 • naknada do zaposlenja: 41 (41)

Kao što se može vidjeti iz priloženog, došlo je do značajnog povećanja broja korisnika koji ostvaruju prava s osnova oštećenja zdravlja, doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine.

Iznosi pojedinih novčanih pomoći i naknada utvrđeni su u Zakonu o socijalnoj skrbi. Odluku o utvrđivanju osnovice na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade donosi Vlada Republike Hrvatske.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 800,00 kuna. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi   iznosi 500,00 kuna.

Pravo na mjesečnu naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, a mjesečna naknada za ugroženog kupca energenata u iznosu od 200,00 kuna, priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade i korisniku osobne invalidnine.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1.  Zakona o socijalnoj skrbi.

Suradnja Centra s jedinicama lokalne samouprave na osiguranju prava za korisnike, ali i sve druge korisnike koji su u stanju potrebe kontinuirano se odvijala  u 2019.

Sukladno Čl. 73. Zakona o socijalnoj skrbi, socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Sukladno čl. 74. Zakonu o socijalnoj skrbi socijalne najčešće usluge u 2019. (u zagradi za 2018.) su bile:

 1. prva socijalna usluga: 24 (19)

2. savjetovanje i pomaganje: 148 (177)

3. pomoć u kući: 0 (0)

4. psihosocijalna podrška: 72 (48)

5. rana intervencija: 2 (11)

6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija): 1 (1)

7. boravak: 17 (15)

8. smještaj: 105 (103)

9. organizirano stanovanje:  7 (12).

           

Centar za rehabilitaciju Stančić je najveći pružatelj usluga na našem području za djecu i odrasle te Caritasova kuća Sv. Vinko Paulski u Oborovu. Udruga ADHD I JA temeljem Ugovora s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pružala je uslugu logopeda, temeljem rješenja Centra o priznatoj usluzi psihosocijalne podrške.

Na našem području su 22 udomiteljske obitelji i to 14 za djecu i 8 za odrasle. U 2019. su dvije obitelji dobile dozvolu za obavljanje udomiteljstva za djecu.

U 2019. je provedeno 47 obveznih savjetovanja, što je značajno manji broj u odnosu na 2018. kada ih je provedeno 112.

Od mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb u 2019.  su  izrečena 83 upozorenja ( 2018. - 34), izrečena je jedna mjera žurnog izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji, izrečeno je 39 (  2018. - 34) mjera stručne pomoći i potpore roditeljima u ostvarivanju skrbi o djetetu. Izrečeno je 14 mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora, što je značajno povećanje u odnosu na 2018. kada ih je izrečeno 9.

Broj evidentiranih nasilja slučajeva nasilja u obitelji u 2019. je 62 ( 2018. - 63). Ako roditelj, kojem je rješenjem suda određeno uzdržavanje za dijete, ne ispunjava svoju zakonsku obvezu, smatra se da je počinio ekonomsko nasilje. U 2019. za  42 djece roditelj nije plaćao uzdržavanje za dijete sukladno pravomoćnim presudama ( 2018. - 38).  

Broj evidentirane djece, maloljetnika i mlađi punoljetnika s problemima u ponašanju je 61(2018.- 59), od čega je 22 djece (dob do 14 godina),  29  maloljetnika (dob od 14 do 18 godina) i 10 mlađih punoljetnika (dob do 19 do 21 godine). Broj prijava vezano za vršnjačko nasilje je 33 (2018.- 34). Većina ih je zaprimljena iz škola.  

 

 

FINANCIRANJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB  DUGO SELO

 

Sukladno čl. 118. st.1. Zakona  iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sukladno čl.118.st.2. Zakona o socijalnoj skrbi, u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode centra za socijalnu skrb i to:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život te stručno usavršavanje zaposlenika),

 • rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalne rashode, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i investicijsko održavanje i sitni inventar),
 • rashode za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine izuzev najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),
 • ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad povjerenstava, upravnog vijeća i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
 • financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2019., koju je dana 16.01.2019. donio Župan Zagrebačke županije, dodijeljeni  iznos sredstava za 2019. za Centar za socijalnu skrb Dugo Selo za 14 zaposlenika je 384.132,00 kuna, što je 2.286,50 kuna mjesečno po zaposleniku.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo s Gradom Dugo Selo i Općinom Rugvica  ima ugovor o povjeri poslova  za rješavanje prava za koja sredstva osigurava Grad, odnosno Općina. Sukladno čl. 113. st.2.  Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb Dugo Selo obavlja poslove u upravnim postupcima ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove  ogrjeva  sukladno čl. 41. do 44.  Zakona o socijalnoj skrbi.

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA

 

Sukladno čl. 218. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi stručni  radnici imaju pravo i dužnost trajno se  stručno usavršavati. Stručne  radnice Centra  su tijekom 2019. sudjelovale na stručnim aktivnostima za koje je procijenjeno da su od važnosti za stručni rad.

 Stručne radnice su članice strukovnih komora, Komore socijalnih radnika i Hrvatske psihološke komore. Rad u Socskrb aplikaciji je obveza svih zaposlenika. Program je u stalnom radu i usavršavanju, te povećanju prava i usluga koje se moraju raditi u aplikaciji.

Svi zaposlenici imaju položen ispit zaštite na radu i zaštitu od požara.

Dvije stručne radnice su uključene u superviziju, a ravnateljica kao licencirani supervizor nastavila je i u 2019. s vođenjem supervizijske grupe za stručne radnike Zagrebačke županije. U okviru trogodišnjeg programa „Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“, koji se odvija u suradnji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, UNICEF-a i Društva za psihološku pomoć kao izvršnog partnera, a u partnerstvu s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu te potporu Hrvatske komore socijalnih radnika, bila je uključena kao voditelj timske supervizije za stručne radnike zaposlene u Centru za socijalnu skrb Zagreb.

Na poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sudjelovala je kao jedan od izvoditelja programa u modulu za ravnatelje u okviru seminara za ravnatelje i stručnjake socijalne skrbi „Proaktivni modeli profesionalnog osnaživanja“.   

 

UVJETI RADA

 

Zaposlenici Centra za socijalnu skrb Dugo Selo imaju primjerene uvjete rada. Sve aktivnosti vezano za zaštitu na radu obavljaju se sukladno izrađenoj procjeni opasnosti. Provodi ih  ovlašteni, Instruktažni centar, d.o.o.  Osiguranje zgrada povjereno je i nadalje osiguravatelju  TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

 

 

DJELOVANJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U LOKALNOJ ZAJEDNICI I AKTIVNOSTI RAVNATELJICE

 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb Dugo Selo u cilju pomoći korisnicima u ostvarivanju njihovih prava i socijalnih usluga, kontinuirano surađuje sa Zagrebačkom županijom, Gradom Dugo Selo, općinom Brckovljani, općinom Rugvica, Zavodom za zapošljavanje, Uredom državne uprave u Zagrebačkoj županiji- Ispostava Dugo Selo, Domom zdravlja, Centrom za rehabilitaciju Stančić, Crvenim križem.

Tijekom 2019., postojala je  kontinuirana razmjena informacija te prema potrebi kontakti, telefonom ili osobno u cilju pravovremene pomoći korisniku.

Centar svaki mjesec dostavlja ažuriranu tablicu korisnika zajamčene minimalne naknade Zagrebačkoj županiji, Gradu Dugo Selo, općinama Brckovljani i Rugvica, Zavodu za zapošljavanje i Crvenom križu.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo i Centar za rehabilitaciju Stančić ostvarili su uspješnu suradnju u korištenju i provedbi socijalnih usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške u sklopu njihovog Dnevnog centra u Dugom Selu, a sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Suradnja s osnovnim školama „Josipa Zorića“ „Ivana Benkovića“, „Stjepana Radića“ i „Rugvice“, srednjom školom, dječjim vrtićima „Dugo Selo“, „DIDI“, „Vrapčić“ i „Buba Biba“ ostvarena je kroz suradnju i zajedničko rješavanje pojedinačnih slučajeva s ciljem pravovremenog pružanja pomoći djeci i njihovim roditeljima, te preveniranju razvoja neprihvatljivih oblika ponašanja.

Dana 14.03.2019. Centar za socijalnu skrb Dugo Selo je u cilju jačanja međuresorne suradnje, organizirao radni sastanak na temu: Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece. Sastanku su nazočili predstavnici policijske postaje Dugo Selo, svih osnovnih škola, srednje škole, dječjih vrtića. Pedijatrijske službe i savjetovališta, te predstavnik Dugoselske kronike.

Neposredni povod je bio prilog u emisiji „Provjereno“, na TV NOVA o obitelji s područja Dugog Sela i postupanju Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.   

Suradnja  sa Savjetovalištem  Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Dugom Selu se nastavila i u 2019. Pretežiti razlozi dolaska su brakorazvodne poteškoće u komuniciranju i dogovaranju bivših supružnika kao i bračne nesuglasice supružnika koji razmišljaju o pokretanju postupka razvoda. Česta problematika je i neadekvatan odnos roditelja s djecom u vidu nedopuštenog fizičkog kažnjavanja kao i permisivna i nedosljedna odgojna pravila radi čega se javljaju teškoće u socijalnom ophođenju s drugim učenicima. Javljaju se učenici s različitim osobnim problemima raznovrsne etiologije. Savjetovalište kao Centar za ovisnost se bavi svim vidovima ovisničkih ponašanja-konzumacija alkohola, droga, duhana, kockanje, ovisnost o internetu. Rad Savjetovališta u Dugom Selu je od iznimne važnosti za naše područje jer stanovnici na svom području dobiju kvalitetnu uslugu, a radi čega su prije morali odlaziti u Zagreb.

Ravnateljica Nada Petković, prof. psihologije je dana 04.04.2019. gostovala u radio emisiji Hrvatskog katoličkog radija „Argumenti“, u kojoj je zajedno s predsjednicom Hrvatske udruge socijalnih radnika Šteficom Karačić i Ivanom Vincek Kovačić, voditeljicom Caritasove kuće za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, govorila na temu izdvajanja djeteta iz obitelji.

Suradnja Centra i Crvenog križa je kontinuirana i prema našem mišljenju efikasna u pružanju pomoći najugroženijim skupinama korisnika. Pravovremene razmjene informacija i zajedničko djelovanje rezultiraju brzim zadovoljavanjem korisnika u stanju potrebe. U 2019. je Crveni križ u Dugom Selu počeo s realizacijom Projekta „Zaželi -program zapošljavanja žena“, u kojem mu je partner i Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Suradnja s Policijskom postajom Dugo Selo se provodila sukladno zakonskim obvezama i međuresornoj suradnji, najčešće u području kaznenopravne zaštite djece, obiteljskog nasilja i zaštite interesa maloljetnih ilegalnih migranata uhvaćenih u Republici Hrvatskoj.

Suradnja s liječnicima obiteljske medicine, hitnom službom  i bolnicama se kontinuirano provodila na način razmjene informacija, kroz pismena, telefonskim ili zajedničkim izlascima na teren, najčešće u cilju zaštite osoba s duševnim smetnjama i zaštite i/ili zbrinjavanja starih i nemoćnih osoba.

Na učeničku praksu u trajanju od 40 sati primili smo tri učenika srednjih škola s područja Dugog Sela. Jedna socijalna radnica je u našem Centru odradila dio pripravničke prakse.

 • U 2019. je bila planirana aktivnost poboljšanje web stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Isto je provedeno tako da je web stranica dobila novo dizajnersko rješenje te je postala funkcionalnija i preglednija.      

   

 

STRUČNO VIJEĆE

 

 • Predviđeni termin za Stručno vijeće je svaki utorak u mjesecu, kada se rješavaju pitanja koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima, usklađuje praksa, rješavaju najsloženija stručna pitanja vezana za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti Centra, dijele sve informacije važne za stručni rad, poslove svih zaposlenika i općenito organizaciju Centra. Od 1.1.2019. do 31.12.2019. održane su 42 (četrdesetdvije)  sjednice Stručnog vijeća.  Održano je nekoliko proširenih sjednica Stručnog vijeća na kojima su nazočili svi zaposlenici.  Te sjednice su uglavnom bile vezane za poduzimanje mjera štednje i dogovor oko organizacije rada obzirom na opće uvjete rada u Centru.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

Upravno vijeće je tijekom 2019. radilo sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća. Održano je 5 (pet) sjednica Upravnog vijeća u sastavu: Mara Mamuza, dipl. defektolog, koja je i predsjednica Upravnog vijeća, Marica Belaić, prof. , Mara Antunović, dipl. pravnik, Vlatka Šajgo, dipl. novinar, Marina Mijatović Horvat, mag. socijalnog rada. 

Sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća, prije rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda, ravnateljica obrazloži pojedine točke članovima Upravnog vijeća. Informira članove i o svim drugim aktualnostima vezano za rad Centra.

Upravno vijeće je redovito upoznato s financijskim izvješćem i financijskim planom Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.

 

 

ZAKLJUČNO

 

Svi zaposlenici su ulagali maksimalan napor kako bi korisnici ostvarili svoja prava i usluge. Svoj  posao radili smo profesionalno,  u najboljem interesu korisnika, timski, u skladu sa zakonskim odredbama i etičkim kodeksom struke.

Racionalno i odgovorno  raspolaganje sredstvima za materijalne i financijske rashode  Centra i mjere štednje, a čemu svoj doprinos daje svaki zaposlenik Centra, nastavilo se i u 2019.

Zadaci postavljeni od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Zagrebačke županije odrađeni su sukladno njihovim zahtjevima i u danim rokovima. 

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti lokalne zajednice,  zajednički i svatko sa svojim aktivnostima, mjerama i sustavom potpora, su i u 2019. primjereno odgovarali na životne okolnosti u kojima su se nalazili pojedinac i obitelji na našem području.  

Cijenimo da izvješće pokazuje da su svi zaposlenici Centra za socijalnu skrb svoje radne zadatke odradili prema Planu i programu rada Centra za socijalnu skrb za 2019., u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

Na sjednici održanoj dana 25.05.2020. Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnateljice Nade Petković, prof. psihologije o radu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Mara Mamuza, dipl. defektolog

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti ureda za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Područnog ureda Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Područnog ureda,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Područnog ureda Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Područnog ureda Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com