Open menu
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
DUGO SELO
Dugo Selo, J. Zorića 3
KLASA: 030-01/20-01/8
URBROJ: 2119-13-01-01-20-1
Dugo Selo, 21. svibnja 2020.

 

 

Na temelju članka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, na prijedlog ravnatelja, na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. donosi

 

PLAN I PROGRAM RADA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

ZA 2020. GODINU

 

 

 I.UVOD

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo ( u daljem tekstu Centar)  je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I 550-01/12-01/27, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. za područje Grada Dugo Selo i općina Brckovljani i Rugvica s pripadajućim naseljima, na kojem, prema podacima Policijske postaje Dugo Selo  na dan 31.12.2019.,  prebivalište ima ukupno 37. 480 stanovnika.

 

 

II. DJELATNOST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu  unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Sveukupna djelatnost i nadležnost centra proizlaze iz više zakona: Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130 /17, 98/19), Obiteljskog zakona Narodne novine 103/15, 98/19), Zakona o udomiteljstvu ( Narodne novine 115/18), Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine 84/11, 143/12,148/13, 56/15, 126/19), Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ( narodne novine  70/17, 126/19), Zakona  o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( Narodne novine 76/14), te drugih podzakonskih akata, pratećih konvencija, propisa, pravilnika, protokola i dr.

Članak 127. st. 1.,2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130 /17, 98/19).  u daljem tekstu „Zakon“, propisuje da centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

(1) rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa

- provodi izvršenja rješenja,

- vodi propisane očevidnike,

- izdaje uvjerenja i druge potvrde,

- daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,

- sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,

- izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika

- provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju

- provodi posredovanje u postupku razvoda braka

(2) Centar za socijalnu skrb u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, sukladno posebnom propisu, bili u nadležnosti obiteljskog centra, a osobito:

– odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

– odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja

– vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja

– provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

(3) Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući .

Sukladno čl. 128. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

 

 • Pravilnikom o standardima kvalitete socijalnih usluga (Narodne novine 143/14) propisuju se standardi kvalitete socijalnih usluga i smjernice za njihovo uvođenje te mjerila za utvrđivanje usklađenosti sa standardima kvalitete socijalnih usluga. Standardi kvalitete socijalnih usluga obuhvaćaju sedamnaest standarda kvalitete s pripadajućim pokazateljima koji se primjenjuju na sve socijalne usluge. Standardi su podijeljeni u četiri šira područja kojima se naglašavaju ključni aspekti socijalnih usluga: usmjerenost prema korisniku, zaštita prava, rukovođenje i upravljanje te okoliš.
  • Nastavno na dosadašnji rad, planira se i dalje kontinuirano pratiti i provoditi usklađivanje sa Standardima kvalitete u socijalnoj skrbi sukladno Pravilniku.

U sljedećem razdoblju potrebno je poduzimati dalje radnje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podatak  i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.   

Sređivanje arhivske građe Centra je dugoročni cilj na kojem se radi. Svi stručni radnici su obvezani na dosljednu primjenu Uredbe o uredskom poslovanju i pripremu spisa za arhiviranje.  

 

 

III. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi korisnici su:

– samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način

– dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu

– trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život

– obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška

– odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama

– odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima

– osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama

– osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

– beskućnik

– druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

Zakon o socijalnoj skrbi propisao je 14 (četrnaest) načela socijalne skrbi kojima se stručni radnici rukovode u svom radu: načelo supsidijarnosti, načelo socijalne pravičnosti, načelo slobode izbora, načelo dostupnosti, načelo individualizacije, načelo uključenosti korisnika u zajednicu, načelo pravodobnosti, načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika, načelo zabrane diskriminacije, načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka, načelo poštivanja privatnosti i načelo podnošenja pritužbe.

  Stručni radnici će kroz savjetovanje i pomaganje pojedincu i obitelji i nadalje posebnu pažnju posvećivati osjetljivim skupinama građana, kao što su djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladež s teškoćama u ponašanju i/ili s problemima ovisnosti, stare i nemoćne osobe, osobe s teškoćama u obiteljskim odnosima, žrtve obiteljskog nasilja, osobe s invaliditetom, osobe lišene poslovne sposobnosti, osobe koje se suočavaju s problemom ovisnosti, te osobe koje se suočavaju s problemom siromaštva, nezaposlenosti ili drugim teškoćama, uslijed kojih nisu u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

Stručni rad temeljit će se na timskom pristupu i procjeni potreba korisnika. Izrada individualnih planova je obveza stručnih radnika.

Obveza svih zaposlenika je rad u Socskrb. aplikaciji, a što podrazumijeva i unos podataka o korisnicima. To je posao koji traži značajan dodatan angažman svih jer Centar nema pisarnicu i svi trebaju unositi podatke svojih korisnika.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije.

Europska unija je donijela Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR- General Dana Protection Regulation) koja je u primjeni od 25.svibnja 2018. Opća uredba donosi promjene u načinu poslovanja i zakonodavnom sektoru ponajviše u odnosu na prava građana koji imaju osobne podatke na čuvanju ili obradi. Centar za socijalnu skrb kao javna ustanova koja prikuplja i obrađuje podatke korisnika uskladio je svoj rad s Uredbom.  Provedba iste je zakonska obveza svih zaposlenika.   

Zaposlenike će se redovito izvještavati o svim događanjima važnim za stručni rad i organizaciju rada Centra te ih pravovremeno upoznavati s novim zakonskim propisima, a sve u cilju kvalitetnog i pravovremenog zadovoljavanja potreba korisnika

Svi zadaci postavljeni od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  i Zagrebačke županije će se smatrati prioritetom.

III. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • troškovi ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknada
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja
 • socijalne usluge
 • naknada za ugroženog kupca energenata

Iznosi pojedinih novčanih pomoći i naknada utvrđeni su u Zakonu o socijalnoj skrbi. Odluku o utvrđivanju osnovice na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade donosi Vlada Republike Hrvatske.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 800,00 kuna. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi   iznosi 500,00 kuna.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade sukladno propisanim uvjetima. Naknada za ugroženog kupca energenata priznaje se korisnicima zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1.  Zakona o socijalnoj skrbi.

U svezi s tim nastavit će se suradnja Centra s jedinicama lokalne samouprave na osiguranju prava za korisnike, ali i sve druge korisnike koji su u stanju potrebe.

Sukladno Čl. 73. Zakona o socijalnoj skrbi, socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Sukladno čl. 74. Zakonu o socijalnoj skrbi socijalne usluge su:

1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

2. savjetovanje i pomaganje

3. pomoć u kući

4. psihosocijalna podrška

5. rana intervencija

6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

7. boravak

8. smještaj

9. organizirano stanovanje.

            Centar će u 2020. nastaviti suradnju s Centrom za rehabilitaciju Stančić kao najvećim pružateljem usluga na našem području za djecu i odrasle te udrugom ADHD i JA, kao pružateljem usluge psihosocijalne podrške.

                       

 

IV. FINANCIRANJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB  DUGO SELO

 

Financiranje rada centra za socijalnu skrb i financiranje djelatnosti socijalne skrbi određeno je člancima od 115. do 122. Zakona o socijalnoj skrbi.

Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi sukladno čl. 118. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi osiguravaju se  iz proračuna Republike Hrvatske. To su  sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine. Iz proračuna se osiguravaju sredstva namijenjena za novčane naknade i za socijalne usluge koje se pružaju korisnicima socijalne skrbi.

Sukladno čl. 118. st.2. Zakona, u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode centra za socijalnu skrb.

Djelatnost se financira i prihodima ostvarenim sudjelovanjem korisnika i njihovih obveznika u plaćanju troškova socijalnih usluga.

Jedinica lokalne samouprave osiguravaju sredstva za naknadu za  troškove stanovanja i troškove ogrjeva za korisnike koji se griju na drva.

Jedinice lokalne samouprave osiguravaju u pojedinim slučajevima novčana naknade za zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih građana.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo će nastaviti i u 2020.  s mjerama štednje i racionalizacije troškova.

 

 

V. USTROJ I ORGANIZACIJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

 

Dugo Selo bilježi pozitivan prirodni prirast koji ga godinama svrstavaju među pet gradova Republike Hrvatske po vitalnom indeksu (broj živorođenih na 100 umrlih).

Na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Dugo Selo su četiri osnovne škole, jedna srednja škola, jedan gradski i tri privatna vrtića.

Statistička slika odnosa broja stanovnika samo u Dugom Selu, bez općina Rugvica i Brckovljani koji su također na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, a  prema podacima Državnog zavodu za statistiku dostupnim  na internetskim stranicama za 1991.,2001. i 2011., i strukture broja stručnih radnika u Centru za socijalnu skrb Dugo Selo izgleda ovako:

GODINA

BROJ STANOVNIKA

GRAD DUGO SELO

BROJ STRUČNIH RADNIKA

1991.

  9.969

                      6

2001.

14.300

                      6

2011.

17.466

                      7

Prikaz odnosa broja stanovnika prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2011. i prema podacima PP Dugo Selo o broju stanovnika s prijavljenim prebivalištem na dan 31.12.2019.  na području cijele nadležnosti Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, dakle grada Dugo Selo i općina Brckovljani i Rugvica i broja zaposlenih izgleda ovako:

GODINA

UKUPAN BROJ STANOVNIKA

Grad Dugo Selo, Općina Rugvica, Općina Brckovljani

BROJ STRUČNIH RADNIKA

2011.

32.234

7

2017.

37.298

8

2018.

37.387

9

2019.

37.480

9

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, KLASA: 012-01/14-01/2, URBROJ: 2119-13-04-05-15-8 od 17.11.2015. i nadalje nedostaju stručni radnici pojedinih profila. U Centru za socijalnu skrb nitko od stručnih radnica ne obavlja poslove samo sukladno ugovoru o radu, već i niz poslova izvan ugovora o radu. Obzirom da nemamo vozača,  stručne radnice obavljaju i taj zadatak. Rješavanje predmeta u zakonskim rokovima pretpostavka je za pravovremenu i djelotvorniju zaštitu prava korisnika, a što nije uvijek moguće radi nedovoljnog broja stručnih radnika.   

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo je otvoren za zainteresirane za volonterski rad, sukladno procjeni potreba Centra.

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, KLASA: 012-01/14-01/2, URBROJ: 2119-13-04-05-15-8 od 17.11.2015. , unutarnje ustrojstvo Centra organizirano je na način da se poslovi obavljaju po sljedećim stručnim cjelinama:

1.PRIJEMNI URED

2.NOVČANE NAKNADE I UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE

3.DJECA, MLADI I OBITELJ I UDOMITELJSTVO ZA DJECU

4.ODRASLE OSOBE

 

POSLOVI STRUČNIH RADNIKA PO STRUČNIM CJELINAMA

 

PRIJEMNI URED

 

Prijemni ured će u 2020. raditi na način da svaki socijalni radnik jedan dan u radnom tjednu obavlja poslove prijemnog ureda: informiranje korisnika o pravima iz sustava socijalne skrbi koje može ostvariti u Centru, kroz sustav socijalne skrbi te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,  pomaganje u popunjavanju inicijalnog obrasca kako bi se prikupili osnovni podaci o osobi u stanju potrebe, izdavanje potvrda, ugovaranje sastanaka sa stručnim radnicima u slučaju potrebe korisnika, redovito ažuriranje materijala, brošura i letaka  i dr.

 

 

2. NOVČANE NAKNADE I UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE

 

U ovoj stručnoj cjelini rade dvije socijalne radnice. Nedostaje 0.5 pravnika.

U okviru stručne cjeline Novčane naknade i udomiteljstvo za odrasle osobe, osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

 • Pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje, provođenjem postupaka za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja, naknadu u vezi s obrazovanjem, te pružanjem socijalnih usluga: prve socijalne usluge, savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, pomoći u kući, smještaja odraslih osoba, smještaja azilanata, njihove zaštite i zaštite članova njihovih obitelji, organiziranog stanovanja.
 • Osim navedenih postupaka, provode se postupci zbrinjavanja beskućnika te poslovi nagodbe i otpisa duga, naknade štete, zabilježbe, povrat isplaćenih iznosa, povrat nepripadajuće naknade.
 • Stručni radnici u ovoj cjelini izrađuju potvrde iz evidencije o korisnicima sustava socijalne skrbi, uputnice za prehranu, uputnica za pomoć u naravi, uputnica za prenoćište, mjesečna izvješća centra.
 • Provode se sve radnje vezane za udomiteljstvo za odrasle osobe. Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba i prate se i prilike u kojima oni žive. Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika.

 

 

 

3. DJECA, MLADI I OBITELJ

 

 I UDOMITELJSTVO ZA DJECU

U ovoj stručnoj cjelini rade dvije socijalne radnice, psihologinja i dvije pravnice, kojima je to dio poslova u Centru koje obavljaju prema ugovor o radu. Nedostaje 0,5 psihologa, 0,5 socijalnog pedagoga i 0,5 rehabilitatora.

U stručnoj cjelini Djeca mladi i obitelj i udomiteljstvo za djecu rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite (vezanima za brak i odnose u braku), provodi postupke obveznog savjetovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, zaštite prava i dobrobiti djeteta, smještaja djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili pomoćno tijelo u sudskim postupcima vezanim za brak, roditeljsku skrb, osobne odnose i uzdržavanje djece te daje stručne procjene, mišljenja, izvješća i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama, posebnog skrbništva u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interesa djece i mladeži te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih interesa djece.

            U istoj stručnoj cjelini postupa se u slučaju nasilja u obitelji, kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te žurno izriče odgovarajuće mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promijeni njihovog ponašanja. Obavljaju se poslovi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, te prevenciju novog nasilja u obitelji.

U ovoj stručnoj cjelini provode se postupci i radnje u svezi mladih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela (maloljetnika i mlađih punoljetnika). Provode se odgojne mjere i posebne obveze. Postupa se i poduzimaju se mjere prema djeci i maloljetnicima s poremećajima u ponašanju, djeci i maloljetnicima s problemima ovisnosti, djeci i maloljetnicima zatečenim u skitnji .

Provode se mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima te prevencije problema u ponašanju djece i mladih

            Poslovi stručnih radnika su zaštita djece s teškoćama u razvoju.  Provode se postupci vještačenja djece radi utvrđivanja postojanja trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju te vrste i stupnja oštećenja. Rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s oštećenjem u tjelesnom i mentalnom razvoju: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, usluga smještaja za djecu s teškoćama u razboju, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja. Stručni radnik zaključak o potrebi vještačenja s medicinskom i drugom raspoloživom dokumentacijom dostavlja Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Po obavljenom vještačenju, Zavod dostavlja Centru Nalaz i mišljenje temeljem kojeg se dalje rješava pravna stvar.

U ovoj stručnoj cjelini provode se aktivnosti u svezi pružanja  socijalnih usluga: rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja ( integracija), boravak i smještaj djece.

            Provode se  postupci i aktivnosti vezani za  udomiteljstvo za djecu.

Dugo Selo je jedan od centara u Republici Hrvatskoj koji, od kada je počela migrantska kriza,  ima postupanja prema djeci koja su zatečena bez pratnje na teritoriju Republike Hrvatske ili su zatečeni  kao ilegalni migranti.

Postupanja tijekom pripravnosti, imenovanja i razrješenja posebnih skrbnika, radnje posebnih skrbnika koje odrađuju stručne radnice, a koje nekada iziskuju višesatna izbivanja s radnog mjesta radi nazočnosti saslušanjima, preprati, ishođenju dokumenata i dr.  su poslovi stručnih radnica za koje je očekivati da će ih biti i u 2020.

 

4. ODRASLE OSOBE

 

Na odjelu za odrasle osobe rade dvije socijalne radnice. Poslove skrbništva obavljaju  u timu s pravnicama. Nedostaje 0,5 psihologa.

 • U Odjelu za odrasle osobe poduzimaju se mjere radi zaštite osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, ovisnika, odraslih osoba pod skrbništvom i osoba lišenih slobode.
 • Provode se postupci vještačenja radi utvrđivanja trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju i mogućnosti ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi za osobe s tjelesnim, i/ili mentalnim oštećenjem: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, roditelj njegovatelj, socijalne usluge. Stručni radnik zaključak o potrebi vještačenja s medicinskom i drugom raspoloživom dokumentacijom dostavlja Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Po obavljenom vještačenju, Zavod dostavlja Centru Nalaz i mišljenje temeljem kojeg se dalje rješava pravna stvar.
 • Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa.
 • Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i trgovanja ljudima.

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

 

 • Zaposlenici će se osposobljavati i usavršavati sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika za 2020., ovisno o potrebama, ponudi, predviđenim financijskim sredstvima i prioritetima.
  • Stručnim radnicima je, donošenjem novih propisa, potrebna odgovarajuća edukacija, kao i mogućnost sudjelovanja na stručnim skupovima, radionicama, predavanjima i tribinama.
  • Educiranje i informiranje i tijekom 2020. bit će važna aktivnost stručnih radnika.
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podržava i potiče superviziju u sustavu socijalne skrbi radi sve veće opterećenosti na poslu i potrebe profesionalne podrške. Stručne radnice koje iskažu interes za uključivanjem u supervizijske grupe imat će tu mogućnost. Kontinuirano je samoobrazovanje svih zaposlenika praćenjem stručne literature.
  • Tijekom 2020. provodit će se dalje aktivnosti vezano za organiziranje i provedbu zaštite na radu sukladno važećem Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo.
 • Zakonske promjene u računovodstveno financijskim poslovima traže kontinuirano usavršavanje, te je planirano sudjelovanje računovodstvenih djelatnica na seminaru za proračunske korisnike.

 

 

VI. STRUČNO VIJEĆE

 

Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Centra održavat će redovite sjednice  u pravilu svaki utorak u mjesecu  u 2020. kada će se rješavati  pitanja važna za stručni rad s korisnicima, usklađivati  praksa, rješavati složeniji predmeti, dijeliti sve informacije važne za stručni rad, poslove svih zaposlenika i općenito organizaciju Centra.

U Centru za socijalnu skrb Dugo Selo većina stručnih radnica ima manje od pet godina radnog staža, pa je održavanje sjednica stručnih vijeća važno i za podršku u njihovom radu,  čime se osigurava i povećava i kvaliteta rada s korisnicima.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa i to  Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi, Statuta Centra i Pravilnika o radu Upravnog vijeća. Upravno vijeće čini pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Zagrebačke županije i jedan predstavnik radnika Centra. Članove Upravnog vijeća imenuje ministar(m/ž) , osim predstavnika radnika kojeg imenuju radnici sukladno Zakonu o radu.

Upravno vijeće, na temelju dokumentacije za koju je odgovoran ravnatelj, donosi odluke o financijskom poslovanju Centra i prati njihovo provođenje, donosi opće akte u skladu sa zakonskim propisima i Statutom Centra, prati zakonitost rada Centra i po potrebi daje mišljenja i prijedloge o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Tijekom 2020. planirano je održavanje  4 (četiri) sjednice Upravnog vijeća. Upravno vijeće će biti cjelovito,  pravovremeno i u skladu sa zakonskim propisima upoznato s financijskim poslovanjem, organizacijom rada Centra te  provedbom plana i programa u 2020.

 

INFORMIRANJE O PRAVIMA I USLUGAMA

 

Temeljem zakonske obveze, a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, stručni radnici će  korisnike i sve ostale građane koji se obrate u Centar za socijalnu skrb Dugo Selo informirati o svim pravima i uslugama iz socijalne skrbi neposrednim davanjem informacija kroz Prijemni ured, odnosno u centru i/ili na terenskom očevidu. Za informiranje će se sukladno procjeni potrebe koristiti WEB stranica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, lokalne novine „Dugoselska kronika“  i  Radio Martin.

 

 

VII. DJELOVANJE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U LOKALNOJ ZAJEDNICI I AKTIVNOSTI ZAPOSLENIKA I RAVNATELJICE

 

Centar za socijalnu skrb planira u 2020. sljedeće aktivnosti: 

             -  suradnja na projektima s Crvenim križem, Caritasom zagrebačke nadbiskupije i  

                Centrom za rehabilitaciju Stančić    

             -  organiziranje tematskih sastanak s važnim dionicima: policija, škole, dječji vrtić,  

                Dom zdravlja, sukladno iskazanim potrebama te sukladno procjeni potrebe s

                Gradom Dugo Selo i općinama Brckovljani i Rugvica u cilju razvijanja i jačanja

                suradnje i rješavanja pojedinačnih slučajeva, 

 • - organiziranje edukacije za udomitelje za djecu i odrasle i vanjske voditelje
 • mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju roditeljske skrbi nad djecom.
 • - nastavak suradnje s Centrom za rehabilitaciju Stančić i dalje senzibiliziranje
 • zajednice za socijalne potrebe i poticanje razvoja socijalnih usluga i drugih
 • oblika podrške u zajednici
 • - nastavak suradnje s akademskom zajednicom: Studij socijalnog rada, Edukacijsko
 • rehabilitacijski fakultet lkroz omogućavanje studentske prakse u Centru,
 • ispunjavanja posebnih obveza, pomoći u istraživanjima i drugo
 • - omogućavanje učeničke prakse za srednjoškolce s područja nadležnosti Centra
 • -suradnja s medijima u cilju upoznavanja građana s radom centra na
 • afirmativan način
 • -aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima, radnim skupinama,    
 • povjerenstvima

        -pružanje pomoći u rješavanju spornih situacija na zahtjev stručnih radnika

 •  -pružanje pomoći tijekom stanja pripravnosti
 • -osiguravanje stručne i tehničke uvjete za rad Upravnog vijeća
 •  -organiziranje i provedbu zaštite na radu sukladno važećem Zakonu o zaštiti
 •  na radu i Pravilniku o zaštiti na radu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo,
 •  sukladno raspoloživim financijskim sredstvima
 • Uz redovne aktivnosti, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, ravnateljica za 2020. planira nastaviti i dalje aktivno raditi na organizaciji rada Centra obzirom na financijsku i kadrovsku situaciju s ciljem što kvalitetnijeg pružanja prava i usluga korisnicima te daljeg unapređenja rada Centra u  organizacijskom i kvalitativnom smislu sukladno standardima kvalitete i obveznom provođenju mjera štednje i racionalizacije troškova. Ravnateljica će nastaviti svim zaposlenicima pružati stručnu pomoć i  podršku u radu, a kao licencirani supervizor psihosocijalnog rada i u 2020. će nastaviti voditi grupnu superviziju za stručne radnike centara za socijalnu skrb Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

 

 

VIII. ZAKLJUČAK

 

Sljedom naprijed navedenih poslova i planiranih aktivnosti, svi zaposlenici Centra za socijalnu skrb Dugo Selo i dalje će raditi profesionalno,  u najboljem interesu korisnika, timski,  u skladu sa zakonskim odredbama i etičkim kodeksom struke s ciljem pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima sustava socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo će i nadalje surađivati  sa svim važnim dionicima u lokalnoj našoj zajednici i šire jer samo suradnjom i zajedničkim radom  možemo pridonijeti kvalitetnijem životu naših građana.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

Dana 25.05.2020. Upravno vijeće je, sukladno prijedlogu ravnateljice, donijelo  Plan i program rada  Centra za socijalnu skrb Dugo Selo za 2020.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Mara Mamuza, dipl. defektolog

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti ureda za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Područnog ureda Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Područnog ureda,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Područnog ureda Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Područnog ureda Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Dugo Selo

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com